Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van YEEE-HAAA. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van YEEE-HAAA’s website en/of diensten. Deze gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van het YEEE-HAAA-platform. Lees deze zorgvuldig door voordat u YEEE-HAAA gaat gebruiken.

Het gebruik van YEEE-HAAA’s website of haar diensten, houdt uw akkoord met deze algemene voorwaarden in.
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de teksten. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de IT snel voortschrijden, wordt u aangeraden de nodige inlichtingen in te winnen.

Behoudens opzettelijke fout of grove tekortkoming van haar zijde, wijst YEEE-HAAA elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor (de juistheid van) gegevens afkomstig van deze website.

Algemeen

Wat is YEEE-HAAA?

YEEE-HAAA is een internetonderneming die een crowdfundingsplatform. Concreet betekent dit dat enerzijds iedereen met een projectidee via het YEEE-HAAA-platform de nodige financiering kan zoeken voor de realisatie van het project. Anderzijds kunnen donateurs via datzelfde YEEE-HAAA-platform kiezen uit tal van projecten waar ze een bijdrage aan kunnen leveren.

Definities

De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als:

 • Service of platform of diensten: deze website www.yeee-haaa.com met de daaraan gekoppelde diensten / mogelijkheden
 • Gebruiker of projecteigenaar of projectinitiator: een persoon of een groep die een account aanmaakt via de website om zo gebruik te kunnen maken van de YEEE-HAAA-service
 • Donor/donateur of schenker: een persoon die een bijdrage levert aan een project.
 • Accounthouder: een geregistreerd gebruiker of schenker van de website.
 • Algemene voorwaarden: worden in dit document ook gebruiksvoorwaarden genoemd.
 • Posten/posts: plaatsen van inhoud (tekst, foto’s, afbeeldingen, commentaren, updates,…) op de website.
 • Projectpagina: plaats op de website waar gebruikers hun projectidee posten

Algemene gebruiksrichtlijnen

www.yeee-haaa.com is een online service die het voor de gebruikers ervan mogelijk maakt geld in te zamelen voor een specifiek doel, een specifiek project.
Als YEEE-HAAA gebruiker, zal uw persoonlijke projectpagina publiekelijk beschikbaar zijn op het internet. Dit betekent dat iedereen de pagina zal kunnen zien. Ook zoekrobots zoals Google bijvoorbeeld. Er bestaan bij YEEE-HAAA geen private of verborgen donatiepagina’s. Uw activiteit is altijd openbaar.
Als donateur bij YEEE-HAAA heeft u de mogelijkheid om uw donatie al dan niet publiekelijk weer te geven. Als uw donatie(s) zichtbaar zijn, betekent dit dat iedereen deze donatie(s) zal kunnen zien. Ook zoekrobots zoals Google bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk om anoniem te doneren.
U alleen bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en richtlijnen en dit in alle acties die gerelateerd zijn aan het gebruik van YEEE-HAAA’s services ongeacht het doel van dit gebruik. Bovendien moet u zich houden aan deze gebruikersvoorwaarden.

Als gebruiker / schenker gaat u akkoord met volgende bepalingen:

 1. U bent meerderjarig en volledig handelingsbekwaam
 2. U bent gehouden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving
 3. U zal de gelden die ingezameld worden met behulp van de mogelijkheden van het YEEE-HAAA-platform enkel en alleen gebruiken voor het betreffende projectdoel zoals beschreven op de projectpagina
 4. U zal geen seksueel expliciete inhouden, obscene inhouden, auteursrechtelijk beschermd materiaal of agressieve, haatdragende taal gebruiken op de YEEE-HAAA website
 5. U zal geen gebruik maken van uw YEEE-HAAA-account voor illegale praktijken/doeleinden
 6. U zal geen informatie verspreiden die niet volledig of accuraat is
 7. U zal YEEE-HAAA inlichten over elke vorm van onrechtmatig gebruik van uw YEEE-HAAA-account en/of elke vorm van ongeoorloofd gebruik van het YEEE-HAAA-platform door andere gebruikers
 8. U gaat ermee akkoord dat YEEE-HAAA bepaalde gebruikersinformatie analyseert om op die manier de service te optimaliseren

YEEE-HAAA is zelf op geen enkele manier betrokken bij enige fondsenwerving. Alle projecten worden door onze gebruikers georganiseerd op hun eigen initiatief.
Als er enige bezorgdheid zou zijn omtrent het eventueel overtreden of in strijd zijn met bepaalde regelgeving, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met YEEE-HAAA. Wij zullen in dat geval uw bezorgdheid ter harte nemen en er alles aan doen om de situatie uit te klaren.
YEEE-HAAA behoudt zich het recht om eenzijdig bepaalde inhouden zoals bijvoorbeeld posts, afbeeldingen, commentaren,… te verwijderen en/of om bepaalde personen / accounts te blokkeren indien deze strijdig zouden zijn met deze algemene voorwaarden.

YEEE-HAAA behoudt zich het recht om eenzijdig gebruikers- of donoraccounts te verwijderen. U bent zelf ten volle verantwoordelijk voor alle inhoud die u post als gebruiker of als donor.

YEEE-HAAA zal geen donaties terugbetalen aan de donateurs.
YEEE-HAAA zal niet alle inhouden controleren die gepost worden op www.yeee-haaa.com.

Op www.yeee-haaa.com bent u er zelf verantwoordelijk voor om u te beschermen voor inhouden die op de website gepost kunnen worden door een andere gebruiker en dewelke aanstootgevend of schadelijk kunnen zijn.

Op www.yeee-haaa.com bent u er zelf verantwoordelijk voor om uw materiaal (computer, e.d.) te beschermen voor eventuele schade dewelke zou voortkomen uit een bezoek aan de website.

Elektronische communicatie van www.yeee-haaa.com zal gestuurd worden naar de gebruikers om hen op de hoogte te houden van tal van events / activiteiten / gebeurtenissen / mededelingen dewelke hen informeren over YEEE-HAAA’s service, hun gelanceerde project(en) en/of hun gesteunde project(en).
U bent ermee akkoord dat www.yeee-haaa.com deze communicatie naar uw emailadres zal sturen.
U erkent zelf verantwoordelijk te zijn voor alle communicatie die u verstuurt naar mogelijke schenkers om uw projectpagina te promoten. Deze communicatie houdt in, maar is niet beperkt tot, “share” emails verstuurd via www.yeee-haaa.com, maar ook de communicatie verstuurd los van / onafhankelijk van het YEEE-HAAA-platform.

Auteursrechten

www.yeee-haaa.com doet er steeds alles aan om in regel te zijn. Ondanks alle inspanningen, zijn vergissingen niet uit te sluiten.
Als u meent dat uw auteursrechten niet werden gerespecteerd, breng ons daar dan aub van op de hoogte via een bericht met volgende gegevens:

 • Uw naam
 • De naam van degene wiens auteursrecht of handelsmerk niet gerespecteerd werd – als dit een andere naam zou zijn dan uw eigen naam
 • De naam en een beschrijving van hetgeen niet gerespecteerd werd
 • De plaats op onze website waar het bewuste materiaal zich bevindt

U kan deze informatie sturen naar info@yeee-haaa.com

Na het ontvangen van het bericht betreffende de auteursrechten, zullen wij zo snel mogelijk het betreffende materiaal van de website verwijderen en een reactie verzoeken van degene die verantwoordelijk is voor het posten ervan.

Uw rechten en plichten

Als u het YEEE-HAAA-platform bezoekt en/of gebruikt, dient u zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 • inbreuk plegen op of het handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van YEEE-HAAA en/of derden;
 • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YEEE-HAAA, het beschikbare materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Alleen indien YEEE-HAAA u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van YEEE-HAAA) aan te brengen.
Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@yeee-haaa.com
Indien u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt YEEE-HAAA zich het recht om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.
YEEE-HAAA heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of in strijd is met deze algemene voorwaarden, met enige wet en/of haar beleidsregels.

Verboden activiteiten

U mag de YEEE-HAAA-service niet gebruiken voor activiteiten die:
(a) in strijd zijn met welke regelgeving dan ook
(b) verband houden met:

 • verkoop van verdovende middelen, drugs, steroïden, andere verboden middelen of producten die een risico inhouden voor de veiligheid/gezondheid van de consument
 • items die mensen aanmoedigen of aanzetten tot deelname aan illegale activiteiten
 • items die haat, geweld, misdaad, onderdrukking of racisme promoten
 • items die beschouwd (kunnen) worden als obsceen/vulgair
 • items die de regelgeving in verband met eigendomsrecht niet respecteren: auteursrecht, handelsmerk, publiciteit, privacy,…
 • bepaalde seksueel getinte materialen, voorstellen of services

(c) verband houden met transacties die:

 • (d) persoonlijke informatie van derden tonen, in strijd met de van toepassing zijnde regelgeving
 • piramide-systemen, matrix-programma’s, andere “word snel rijk”-plannen of vormen van gelaagde marketing programma’s ondersteunen
 • geassocieerd worden met investeringen, winstdeelname, aandelenparticipatie, financiële transacties, transacties om schulden te (her)financieren, (schuld)bemiddelingservices, kredieten,…

(e) verband houden met de verkoop van producten of services die mogelijks frauduleus zijn
(f) verband houden met gokken, sport gokken, paarden- of hondenrennen, loterij tickets en andere mogelijkheden die gokken ondersteunen

Aansprakelijkheid en vrijwaring

YEEE-HAAA doet al het mogelijke voor de levering van een goede service maar kan deze desondanks niet steeds garanderen. Behoudens opzettelijke fout of grove tekortkoming van haar zijde, is YEEE-HAAA dan ook niet aansprakelijk voor de hierna vermelde feiten:

 • YEEE-HAAA is niet aansprakelijk voor de beloftes, voordelen, tegenprestaties, beloningen (rewardlevels),… die via het YEEE-HAAA-platform aangeboden worden door derden (meestal projecteigenaars) zoals bvb. het niet leveren van een beloofd goed of het niet of slechts gedeeltelijk nakomen van de verwachte tegenprestatie.
 • YEEE-HAAA is niet aansprakelijk voor projecten of niet erkende goede doelen die naderhand frauduleus, onverantwoord of te kwader trouw blijken te zijn.
 • YEEE-HAAA is niet aansprakelijk voor enige vorm van nalatigheid of gebrek aan service bij de verwerking van betalingen door partners.
 • Behoudens grove fout is YEEE-HAAA niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van YEEE-HAAA verbonden zijn, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
 • YEEE-HAAA is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
 • YEEE-HAAA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten, inhoud en informatie van derden, die via de YEEE-HAAA-website worden aangeboden.
 • Schenkers en gebruikers zullen YEEE-HAAA niet betrekken in geval van een geschil ten gevolge van het gebruik van de YEEE-HAAA website.
 • YEEE-HAAA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website en evenmin voor schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 • YEEE-HAAA garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is en kan evenmin garanderen dat deze info vrij is van fouten en/of gebreken.
 • Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de projecteigenaar).
 • Vanzelfsprekend kan u dit ook melden aan het YEEE-HAAA-team.
 • YEEE-HAAA is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan YEEE-HAAA.
 • U vrijwaart YEEE-HAAA tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:
  • a. het gebruik van informatie op de YEEE-HAAA website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • b. die op een andere manier verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de YEEE-HAAA website.

YEEE-HAAA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van niet-naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst.
Indien bovenstaande bepalingen in conflict zouden zijn met wettelijke bepalingen, dan is YEEE-HAAA’s aansprakelijkheid beperkt tot het absolute minimum bepaald door die betreffende wetten.
Welk recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden?
Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Een geschil hierover zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Waarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen, alle service en alle diensten van YEEE-HAAA tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u werden overeengekomen.

Overtredingen van deze algemene voorwaarden

We moedigen iedereen aan om twijfels of vermoedens met betrekking tot mogelijke overtredingen van de algemene voorwaarden zeker te melden aan YEEE-HAAA. Indien u zich vragen stelt bij een bepaalde transactie over het al dan niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met YEEE-HAAA via info@yeee-haaa.com.

Hoe gaat YEEE-HAAA met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor YEEE-HAAA de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.
Kosten
YEEE-HAAA rekent een publicatiekost aan van 50 euro (incl. BTW).
Er zijn geen commissiekosten en/of transactiekosten op de ontvangen donaties.
Alle transacties gaan rechtstreeks van de schenker naar de projecteigenaar. De projecteigenaar selecteert uit volgende betaalmethoden:

 • Bankoverschrijving
 • PayPal
 • Cash

Gelieve er ook rekening mee te houden dat de verschillende voormelde betaalinstanties eventueel transactiekosten aanrekenen. Het gehanteerde tarief is bij iedere betaalinstelling anders.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met YEEE-HAAA.

VOF World of WoW

YEEE-HAAA
Egemstraat 20
9420 Erpe-Mere
België
info@yeee-haaa.com
Deze algemene voorwaarden zijn aangepast op 12 januari 2018